மான்டேரி கார் வீக் 2018-ல் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்ட பிரஞ்சு கிளாசிக் கார்கள்

1936 Bugatti Atlantic 575C

© Provided by Motoring Research

1946 Delage D6 Grand Prix

© Provided by Motoring Research

1950 Talbot-Lago Type 26 Grand Prix

© Provided by Motoring Research

1938 Talbot-Lago Type 26 SS Roadster

© Provided by Motoring Research

1925 Bugatti 35C Grand Prix

© Provided by Motoring Research

1965 Citroen DS19 Majesty

© Provided by Motoring Research

1963 Citroen DS19 Concorde

© Provided by Motoring Research